Diamond Brand

DÀNH CHO AI?

  1. Người có tâm tính tốt : Chân – Thiện – Mỹ
  2. Người có chuyên môn : Ít nhất 5 năm trong lĩnh vực đang đeo đuổi.
  3. Tin tưởng vào bản thân, có giấc mơ lớn, có mục tiêu cho cuộc đời mình.
  4. Tin tưởng vào Coach, tin tưởng vào chương trình huấn luyện cao cấp của Học Viện.
  5. Người sẵn sàng đầu tư  thời gian – tài chính và công sức để chuyển đổi kết quả thành hiện thực mong muốn.

5 LỢI ÍCH CAM KẾT SAU 8 TUẦN :